Enzymfärg - hur funkar det?
En utveckling vi som båtägare ser fram emot är en äkta giftfri bottenfärg som verkligen fungerar. Om en sådan färg därtill håller tre säsonger i streck, då har vi all anledning att jubla.
En sådan färg har arbetats fram, och vi följer utvecklingen med återkommande rapporter från uppfinnarna, mikrobiologerna Knud Allermann och Ib Schneider. Våren 2006 börjar den nya bottenfärgen saluföras i Danmark, ett år senare förmodligen också i Sverige

Enzymer?
Målarfärg kan man ha till mer än enbart att ge önskad kulör åt en yta. För utomhusmålning på trä har rötskydd och mögelskydd sedan gammalt varit viktiga samtidiga effekter. Det fungerar knappast längre. Det önskade skyddet har mestadels försvunnit, eftersom de behöv­liga skyddande preparaten i färgen nu är förbjudna.
Bottenfärg till båtar är ett annat välkänt exempel, där skyddet mot beväxning varit en primär funktion. Det har till stor del varit kopparföreningar i färgen som hållit havstulpaner och annat otyg borta från våra bottnar. För åtskilliga år sedan hade vi även tennföreningar, som var mycket effektiva.
Vi fritidsbåtägare drabbades hårt av förbud och inskränkningar, medan det verkliget stora kommersiella tonnaget fritt fått använda oerhört giftiga färger, som skall hålla i flera år. Först nu har man överenskommit om minskad användning av tenn­föreningar i deras bottenfärger, något som förbjöds för oss för många år sedan.
Men för för fritidsbåtägare gäller alltså strängare regler! Resultatet är bottenfärger med minskad mängd kopparföreningar, och svag eller ingen verkan mot påväxning.
Det beklagliga är att man gått in med förbud riktat mot oss fritidsbåtägare, innan fullgoda bottenfärger funnits som ersättning. Dessutom är koppar-föreningarnas påstådda skadliga verkningar ifrågasatta i den omfattande utredningen "Koppar i samhälle och miljö" (Miljöforskar-gruppen i Kil).

Är koppar verkligen farligt?
Under våren 2005 blossade en ny debatt upp om huruvida koppar verkligen är giftigt för havsmiljön. Jämfört med den stora boven när det gäller Östersjön, övergödningen från Östersjöländernas jordbruk, förefaller fritidsbåtägarnas bottenfärg vara en storm i ett vattenglas.
I På Kryss nr 2 2005 finns en artikelmed fakta om koppar i havet. där redovisas att"På en kopparplåt eller en målad båtbotten finns de fria kopparjonerna endast i ett mycket tunt skikt på ytan - cirka 0,0000001 mm - det s.k. biostatiska skiktet " och "Den knivskarpa gräns, som finns mellan en målad och en omålad yta vad gäller påväxt av havstulpaner visar tydligt kopparjoners korta räckvidd."
Men nu sitter vi där med tveksamma men dyra bottenfärger. Se bilden överst.
Enzymer ser ut att kunna lösa problemen, och därtill fullkomligt giftfritt!

Vad är enzymfärg?
Det är frågan om att ersätta kopparn i bottenfärger med enzymer. Fullständigt ogiftigt!
Det mesta i människokroppen styrs av en stor mängd olika enzymer, precis som i alla andra levande väsen.
Ett enzym har förmågan att snabba upp en viss kemisk reaktion till att ske med stor hastighet. På kemispråk fungerar enzymer som katalysatorer.
Många mikroorganismer innehåller enzymer, och genom att odla dessa mikroorganismer kan man få fram enzymer i stor mängd. Detta kan man utnyttja när det gäller att bilda en yta, som t.ex. havstulpaner inte fäster på.
Bottenfärgen har inga andra giftiga beväxningsbekämpande tillsatser utan innehåller istället helt ogiftiga enzymer, som inte gör någon som helst skada på omgivningen. Men den rätta sortens enzymer hindrar påväxning på båtbotten.
Vad blir det av enzymerna sedan? Jo, vatten och koldioxid (CO2). Koldioxid finns i liten mängd i luften vi andas in, och i större mängd i luften vi andas ut. (Skilj på koldioxid och koloxid, som är en giftig gas).
En undersökning 2002 har påvisat, att enzymer som frigörs från bottenfärg bryts ned fullständigt inom 10-12 dygn och blir till vatten och koldioxid.

Enzymer utnyttjar vi sedan länge
Våra tvättmedel innehåller enzymer, t.ex. för att vi skall kunna tvätta rent vid lägre temperatur.
Så kallad stentvätt gör man numera med enzymer i stället för att slita med stenar.
Tandkräm innehåller enzymer som tar bort belägg­ningen (= samma princip som antifouling i färg) och därmed blir tänderna vitare.
Alla dessa enzymer är specialkonstruerade var för sig, för att åstadkomma just det önskade resultatet.

Enzymer som hindrar påväxning
Två danska mikrobiologer, Knud Allermann och Ib Schneider, har tillsamman forskat på enzymers inverkan när det gäller att förhindra påväxning på båtskrov. De har lyckats finna enzymer som gett bra resultat, och som nu testas "på riktigt" i bottenfärg.
De första försöken gjordes för flera år sedan. Plattor målades med olika provfärger. Det gällde att finna både ett verksamt enzym och därtill en färgtyp, där detta enzym kunde blandas i. Färgen skulle sitta ordentligt fast på båten och ständigt ha en enzymstyrd yta, som - om allt lyckades - skulle hålla båtbotten fri från påväxning.
Knud och Ib grundade ett eget företag, Biolocus, och affärsidén är från början att framställa skräddarsydda enzymer åt industrin, för många olika ändamål.
Tanken var inte att själv göra färg - i stället började man ett samarbete med norska Jotun, som är ett av världens största företag inom marina färger.
Så småningom kom man fram till enzymtyper, färgbindemedel etc. och förra året började man praktiska tester.
Knud och Ib är själva seglare och de fick inför säsongen 2002 kontakt med 15 segelbåtägare som var villiga att testa den nya färgtypen. Man valde att måla alla båtarnas roder, så att man kunde jämföra resultatet med resten av båtskroven.
Vid upptagningen hösten 2002 visade den nya färgen mycket fina resultat. Alla båtägarna rapporterade att i stort sett inga havstulpaner hade fastnat på rodren, men en mindre mängd grön växtlighet. Tyvärr hade ingen av seglarna med sig någon kamera att ta bilder av utseendet.

Havstulpaner största plågoriset
Det är naturligt att man i första hand gått in för att lösa det svåra problemet att slippa havstulpaner och snäckor. De gör störst skada och ger mest arbete att på hösten skrapa bort, särskilt som havstulpanerna ofta tar med sig bottenfärgen och efterlämnar en skrovlig yta, som får byggas upp igen.
Problemet är betydligt större på Västkusten än i Öster­sjön. Givetvis kommer utvecklingen att pågå även när det gäller annan påväxning.

Resultaten från sommaren 2003 har redovisats
Enzymfärger har testats på 20 båtar i 5 danska hamnar. Dansk Sejlunion har valt ut såväl hamnar som båtägare. Biolocus och Jotun har framställt två typer av enzymbottenfärg: en hård typ och en självpo­lerande.
När båtarna togs upp för säsongen fick båtägarna fylla i i frågeschema som Sejlunionen ställt samman. Resultaten bearbetats av Dansk Sejlunion.
Biolocus har emellertid sänt några bilder från höstupptagningen och för egen del lämnat följande kommentar.

Enzymer minst lika bra som koppar
Att enzymer fungerar och helt giftfritt kan hålla svår beväxning borta från våra båtar är nu helt klart. Biolocus har med egna praktiska försök visat detta och samma resultat påvisar engelska forskare, som Biolocus samarbetar med i ett EU-projekt. Resul­taten offentliggjordes på ett möte 3-4 okt. 2003 ("New Perspectives in Marine Biofouling and Biofouling Control") på Kristinebergs Marina Forskningsstation. Innebörden är att rätta enzymer löser upp det "lim" som havsorganismerna använder för att fästa vid t.ex. båtbottnar.
Bilden av den försökspanel, som Biolocus haft i havsvatten hela säsongen 2003 visar att deras enzymfärg är minst lika bra som hittillsvarande kopparfärg.

Praktiskt arbete med färgtekniken
De första färgtyperna gjordes som en hård bottenfärg och en självpolerande. Bilderna visar en och samma båt, vars ena sida målats med den hårda och andra sidan med den självpolerande. Båda bilderna tagna i samma ögonblick båten kommit på land, innan den ännu spolats av med vanligt vatten.
Den självpolerande färgen har fungerat mycket bra (botten var ren och fin efter avspolning) men rätt lite färg sitter kvar. Den har varit lite väl polerande!
Den hårda färgen har lyckats mindre bra. Färgen har "stängt in" enzymerna alltför kraftigt.
Nu är principen klar, istället gäller det att göra om färgrecepten så att den självpolerande färgen får längre livslängd och den hårda färgen låter enzymerna fungera tillräckligt kraftigt.
Biolocus har arbetat med ännu en säsong av tester.
Situationen våren 2005 är den, att Biolocus anser sig ha färgen klar att marknadsföras, men att man ännu inte funnit någon intresserad färgtillvekare, som man kunnat sluta avtal med.
Äntligen i handeln
På våren 2006 har Biolocus kommit så långt att enzymfärgen börjar säljas i Danmark. Premiär på den internationella båtmässan i Köpenhamn 25 fenruari — 5 mars 2006. Färgen har namnet CoatZyme.

BioLocus har skickat ut följande pressmeddelande:

Hørsholm februar 2006
Pressemeddelelse
Verdenspremiere:
Danske BioLocus vinder kapløb om bundmaling
Under navnet CoatZyme præsenteres den første miljørigtige maling på Copenhagen International Boatshow i Bella Center.
Før internationale lovkrav sætter en effektiv stopper for brugen af traditionelle bundmalinger til skibe baseret på organiske opløsningsmidler samt kobber eller andre biocider kan en dansk bioteknologisk virksomhed nu for første gang præsentere en bundmaling, der er helt uden risiko for havmiljøet.
Dermed er man kommet et revolutionerende skridt videre i kampen om renere verdenshave. Det er den bioteknologiske virksomhed BioLocus A/S, der holder til i Forskerparken Scion-DTU i Hørsholm, der nu lancerer og præsenterer produktet under navnet CoatZyme. Det sker på Copenhagen International Boatshow i Bella Center i København i dagene fra den 25. februar til 5. marts. At produktet netop præsenteres på bådudstillingen i Bella Center hænger sammen med, at produktet er målrettet til fritidsbådene.
Med CoatZyme er BioLocus A/S kommet et stort skridt foran alle andre i branchen, når det gælder miljørigtig bundmaling. CoatZyme er en selvpolerende og vandbaseret bundmaling. Den har en bevoksningshindrende overflade forstærket med enzymer, der nedbrydes i havmiljøet uden at gøre skade.
Anvendelsen af enzymer er ikke noget nyt fænomen. Vi kender det fra fødevareindustrien, vaskepulver og tandpasta. Brugen af enzymer i bundmaling er derimod nyt, og forskningsarbejdet har været mere end 3 år undervejs.
Brugen af enzymer i malingen har den fordel, at de nedbryder de limstoffer, som rurer og alger udskiller, når de hæfter sig på bunden af et skib. Derved kan organismerne ikke sætte sig fast og kombineret med den selvpolerende effekt opnås en ren bund på skibet.
Forskningsdirektør Ib Schneider, BioLocus A/S, forventer sig meget af det nye produkt. Han ser store perspektiver i det fremtidige salg til gavn for virksomheden i Hørsholm. Andelene af lystbåde alene i Skandinavien udgør 12 procent af verdensmarkedet, hvor det samlede forbrug af bundmaling er på ikke mindre end 10 millioner liter. CoatZyme skal dog i første omgang præsenteres og sælges i Danmark. Først til næste år vil produktet blive præsenteret og solgt i de øvrige nordiske lande samt ude i Europa.
Henvendelse vedr. ovenstående: Forskningsdirektør Ib Schneider, BioLocus A/S, Agern Allé 3, DK-2970 Hørsholm Tlf. 35 55 09 59, E-mail: info@biolocus.com , www.biolocus.com eller Adm. Direktør Knud Allermann Tlf. 40505521
Mød os på Copenhagen International Boatshow, Hal B, stand nummer B2-007A

Artikeln reviderad i februari 2006

     
   

Lyckligtvis har inte alla drabbats lika illa.

Ett enzym påverkar endast ett visst ämne. I denna schematiska bild är det endast det blå ämnet som "passar samman" och påverkas av det röda enzymet.

Exempel: Enzymer i tvättmedel gör att vi kan tvätta vid lägre temperatur och bevara färgerna bättre.

       Testpanel, visar olika färgprover. Har hängt i havsvattnet
       hela säsongen 2003.
       1 och 2 är enzymfärg, 3 är "gammaldags" kraftig, kopparfärg.

Höstupptagning: Båten just uppe på land, före avspolning med vatten. Båtsidan testad med hård enzymfärg.(Det bruna bandet mitt över skrov och köl är jämförande test med gammal typ av kraftig kopparbaserad bottenfärg).

Höstupptagning: samma båt, men andra sidan, testad med självpolerande enzymfärg. Bilden likaledes tagen före avspolning med vatten. (Det bruna bandet mitt över skrov och köl är jämförande test med gammal typ av kraftig, kopparbaserad bottenfärg.)
 


Den nya enzymbottenfärgen heter CoatZyme. Den är vattenbaserad och självpolerande med enzymer som aktiv beståndsdel. CoatZyme introduceras på BoatShow 06 i Köpenhamn och säljes i Danmark. Till Sverige kommer den förmodligen nästa år.

Fotografierna har ställts till förfogande av Biolocus.Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan