Sjövatten ned i vevhuset!

Finner man vatten i motoroljan har man anledning att bli förskräckt. Den grå "geggan" man får upp på oljestickan kan ofta tyda på genom­rostning av en av topparna, så att kylvatten via cylinder­mantlarna tar sig ned i vevhuset. En dyr reparation brukar förestå - eventuellt byte till ny motor. Men det finns ett annat fall, som är enkelt och billigt att reparera. Det gäller sjövatten­pumpen!

En förfärande upptäckt
En rutinkontroll av oljestickan ett par dagar före den inplanerade semester­seglingen avslöjade grå, lite seg olja/vatten­blandning i motorn, i stället för frisk motorolja.
Humöret sjönk i botten, faran för en större reparation var överhängande.
Första frågan: Var läckte vattnet in i motorn och ned i vevhuset?
De flesta har numera färskvatten­kylning monterad på sina motorer och detta underlättar att finna svaret på frågan.
Man byter olja till ny, för att inte skada motorn; och kollar mycket noga exakt hur mycket kylvätska som finns i färskvatten­systemets expansionskärl. Sätt ett tydligt streck på nivån med en tuschpenna. Starta motorn, kör 5-10 minuter i tomgång, stanna motorn och kolla oljan.

Förlorat kylvätska?
Bli inte förvånad om oljan redan nu har blivit lika grå och förstörd som tidigare. Viktigare är om kylvätske­nivån i expansions­kärlet har sjunkit. Vänta gärna ett par minuter så att vätskeläget har stabiliserats.
Om det visar sig att man förlorat kylvätska, då är farhågorna berättigade: en större motor­reparation måste förmodligen företas. Men om kylvätske­nivån är oförändrad kan man som regel andas ut. Då är det inte kylvätska som på grund av genom­rostning tar sig in i motorn. En enklare reparation, som inte är dyrbar, är vad man kan hoppas på. Det går bra att göra reparationen själv, men det brådskar!
Har man inte färskvattenkylning blir det betydligt svårare att avgöra orsaken, men man kan ju likväl göra nedan­stående enkla reparation och se om felet försvann.

Sjövattenpumpen
I en färskvatten­kylning hålls sjövattnet fullständigt avskilt från kylvätskan. Enda stället där de båda finns samtidigt är i värmeväxlaren (vanligen ett långt metallrör längs motorns ena sida). Här möts vätskorna, utan att blandas. Inuti växlaren finns långa kopparrör i vilka kylvätskan passerar och kyls av det kalla sjövattnet som pumpas genom växlaren, utanför kopparrören. Låt oss anta att kopparrören är hela - de brukar inte gå sönder.
När man har konstaterat att man inte förlorar kylvätska, finns det ett ställe kvar att undersöka, där sjövatten kan komma in i motorn: sjövattenpumpen.

Täta mot både vatten och olja
Sjövattenpumpen, som på MD11 sitter bak på motorn till vänster, har en impeller på en pumpaxel som sticker in i motorn. Axeln har ett drivhack i den inre änden och en sprint som håller den kvar på plats i pumpen.
Den delen av pumpen som är närmast motorn (se inringat område på bild till höger) har plats för två O-ringar på pumpaxeln. De tätar såväl mot sjövatten som mot olja inifrån motorn. Det är helt avgörande att dessa ringar verkligen tätar och att de sitter rätt monterade.
En O-ring har en plan sida (baksidan). Den andra sidan liknar 2 ringar inuti varandra och skall altid vara vänd mot den sida, som man vill täta mot.
De två O-ringarna skall alltså vändas så, att de har baksidorna mot varandra. Den ena O-ringens framsida skall sättas in först och vara vänd ut mot pumphuset och därigenom täta så, att vatten inte kan tränga förbi och komma in i motorn. Den andra O-ringen skall sättas i sist och ha tätnings­sidan vänd in mot motorn, för att täta mot oljedimman inuti motorn under körning.
Dessutom skall ringarna placeras så, att de inte täcker för de hål, som finns i tätningshuset, där O-ringarna monteras. Hålen tjänar som extra säkerhet: om den yttre O-ringen skulle skadas eller bli utsliten kan vattnet tränga in men skall förhopp­ningsvis rinna ut genom hålen, i stället för att tränga in i motorn.
Av naturliga skäl är det ganska högt tryck i pumphuset och det är därför viktigt att O-ringarna placeras exakt rätt och att de är oskadade.

Byta O-ringar eller renovera pumpen?
Om pumpen fungerat bra hittills och inte är sliten i lagringen kan man klara det hela med att enbart köpa två O-ringar hos närmsta Volvo-Penta handlare, ta av pumpen och byta O-ringarna. Jag gjorde så, och motorn har gått felfritt utan oljebe­kymmer ett par hundra timmar sedan dess.
Emellertid kan man överväga att kosta på sig en renoverings­sats till pumpen och få den i skick som ny. Har man tagit av pumpen och skiljt den i dess delar kan man känna efter om bussningen i pumphuset är så sliten att det är ett tydligt glapp mot pumpaxeln. Då kan det vara bra att renovera pumpen. I renoverings­satsen får man ny bussning, axel, packningar, O-ringar och lock med skruvar. Det finns också med den förträngning, som sitter inskruvad i pumphuset, och som gör att pumpen pumpar.

Hur gör man?
Så här tar man av pumpen:
Börja med at ta av slangarna för in- och utlopp och sätt korkar i slangarnas öppningar.
Pumpen sitter fäst till motorn med två bultar och överfall (se bild). Skruva ur bultar med överfall (se till att inte tappa dem ned under motorn!).
Nu kan man ta loss pumpen. Demontera pumpen på följande sätt:
Kolla om den del av pumpaxeln som sticker in i motorn är säkrad med en konisk sprint (nyare pumpar har sådan sprint). Knacka ur sprinten.
Skruva av mässings­locket från pumphuset. Drag nu ut pumpaxeln med sin impeller. Med pumpaxeln urdragen kan man komma åt att dra ut de två O-ringarna ur tätnings­huset.
I detta läget kan man välja att sätta in nya O-ringar på föreskrivet sätt, och montera tillbaka pumpen, ansluta slangarna och provköra. Tänk på att inte fetta in impellern med smörjfett eller motorolja för att underlätta insättningen. Sådant är inte bra för impeller­gummit. Använd i stället glycerin.

Viktigt att komma ihåg
Före provkörning byts motoroljan så att man får så stor andel "riktig" motorolja i motorn som möjligt. Det kan behövas ett eller två oljebyten till i rask följd för att i tillräcklig grad få bort gammal vatten­blandad olja som finns kvar i vevhuset. Glöm inte att byta oljefilter!
När pumpen återmonteras måste man vara försiktig med överfallen som håller fast pumpen vid motorn. Överfallen är sköra och knäcks om man drar bultarna tillräckligt hårt. Drag åt så att pumpen sitter gott fast, men drag inte jättehårt!

Kanske dags för renovering av pumpen?
När man likväl har demonterat pumpen kan det vara bra att passa på att renovera slitna delar. Volvo Penta säljer en renove­ringssats som innehåller alla behövliga delar inkl nya O-ringar, men exkl. impeller.
Om axeln har ett tydligt kännbart glapp mot bussningen i pumphuset är detta en situation då man gott kan köpa renoverings­satsen och byta ingående delar. Har man t.ex.råkat ut för sandblandat sjövatten kan man få repor i det mesta i pumpen och dess effektivitet kan sjunka. Då är det dags för renovering. Man bör överväga att byta hela pumpen mot den nyare modellen med kullager (se nedan) Obs! Det finns två modeller med olika anslutningar, som antingen trycks fast eller som är gängade. Se till att få samma typ som du har i förväg!Här visas schematiskt hur O-ringarna skall vara vända vid insättningen.

 
Sjövattenpumpen sitter på motorns baksida (här MD11C).Pumpen är fäst med 2 bultar med överfall,Sätt ett märke med tuschpenna som visar kylvätskans nivå.Sjövattenpump till MD11C, isärtagen. (bildruta ur film)O-ringar: till vänster tätande sidan, till höger baksidan.O-ringarna skall sättas in i tätningshuset, som ses inom den svarta cirkeln. Ett av hålen syns. Hålen får inte täckas av O-ringarna utan skall vara öppet, så att ev. sjövatten kan rinna ut.(bildruta ur film)


Sliten pumpaxel med bussning. Vänstra axeländen har ett hack som passar i medbringare inuti motorn och därtill en konisk sprint, som skall sättas ordentligt fast, så att den inte lossnar och tappas inuti motorn. Högra axeländens hack användes för att medbringa impellern när axeln snurrar.

Ny, förbättrad pumpmodell
Det har kommit en ny modell av pumpen där glidlagren ersatts med kullager och där säkerhetsöppningarna för avrinning av sjövatten gjorts större.


Den nya pumpmodellen, längst till höger ses ena kullagret. Det finns två varianter beroende på hur slangarna ansluts. Modellen på bilderna har röranslutningaer som trycks fast i pumphuset, men det finns också för anslutningar som gängas fast i pumphuset.


P H KongstadÅter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan