Glapp i ratten?

Paranten har styrning både med ratt och med rorkult. Rattstyrningen är lätt att koppla bort när man vill styra enbart med rorkulten och ha maximal roderkänsla. Men rattstyrningen har många fördelar i andra sammanhang. Tyvärr kan man med åren drabbas av stigande glapp i ratten. Här är några tips om hur man kan minska ett besvärande glapp.Bilden ovan, hopkopierad av två, visar ett glapp i ratten, som börjat
bli besvärande stort. (Bortse från instrumenten, de är inte standard på en Parant).

Var uppstår glappet?

Det finns en rad punkter, där mekaniskt slitage kan ge oönskat glapp. Börja att kolla akterifrån för att fastställa vad som kan göras.

Glapp i rodret, som gör att styrarmen måste övervinna sådant glapp vid varje rörelse fram och åter, är en typ av glapp som styrmekanismen inte kan lastas för. Sådant kollar man bäst med båten på land. Ta tag i underkanten på rodret och känn efter om det finns glapp i sidled. I så fall är det vanligen undre roderlagret som behöver renoveras. Håll sedan själva rodret stilla (enklast med hjälp av en person på marken) och rör på rorkulten. Oftast kan man både känna och se om det finns glapp i övre lagret. Lagerglapp bör man helst reparera, eftersom det ger dålig roderkänsla när man styr med rorkulten, förutom att det bidrar till glapp i ratten.

Wirehöljets infästningar både vid rodret och vid ratten är andra punkter att kontrollera.
Rattens lagring kan också ge ett något lite styrglapp, om lagret blir kraftigt slitet. Kugghjulet inuti styrväxeln bakom ratten måste dock få ha ett visst litet glapp, likaså wiren inuti wirehöljet, som inte kan passa alldeles för stumt.
Dessa två sistnämnda ger det minsta glapp i ratten som man måste tolerera. Vill man ha bort även detta, får man tänka sig att byta till hydraulstyrning, men det är en avsevärd kostnad och inte helt enkelt om man vill kunna använda både ratt och rorkult samtidigt.
Den mekaniska styrningen med wire bygger på att höljet skall sitta alldeles fast, medan det istället är wiren som skall röra sig när man vrider på ratten.


Ett vanligt fel är att höljet inte sitter riktigt fast, utan rör sig ett litet stycke fram och åter innan wiren drar eller skjuter på hjärtstockens arm. Det ger ofelbart glapp i ratten, som genom rattutväxlingen kan bli rätt stort.
Börja därför med att kolla beslaget på akterns insida. Lyft upp babords akterstuvlucka och kolla wirebeslaget, medan man rör ratten fram och åter så mycket att rorkulten just flyttar sig. Ser man då en minsta rörelse i själva beslaget är det dags att sätta fast det ordentligt.
Beslaget består av två halvor, fastskruvat på en klack på akterspegelns insida. Fyra rätt korta skruvar med vanlig trägäng har man använt från början. Med tiden tenderar skruvarna att lossna och om beslaget får ricka i sidled en längre tid bli som regel ingängningen i träet under plasten trasig.

Tag av beslagshalvorna - de kanske behöver målas? - och förbered för användning av kraftigare skruv.


Skruva eller gänga

Enklast är att välja något grövre rostfri träskruv och fästa beslaget på nytt. Men det kan ju med tiden riskera att lossna igen. Man kan överväga att gänga in skruv i fästklacken, för att sedan kunna dra åt beslaget med muttrar. För att få tillräckligt grova gängor i klackens plast och trä får man dock gå upp i dimension, förslagsvis till 10 mm. Man får då förstora fästhålen i beslaget något, men det finns det gods nog till.
Det är svårt att få tag i 10 mm gängad rostfri stång, betydligt lättare att skaffa mässingsstång. Går det inte att få tag i den gängad är det inte alltför mödosamt att gänga den själv och fila till ett litet fyrkanthuvud i ena änden. Välsorterade järnaffärer kan ha galvad skruv med torx-fattning, som ju börjar bli allt vanligare.
Man borrar upp de befintliga hålen i fästklacken.med ett 8½ mm borr och gängar med vanlig 10 mm gängtapp. Var noga med att inte förskjuta hålen i sidled, för då passar inte beslaget.
Mät hur mycket gängor som skall sticka ut för beslag + fjäderbricka + mutter och skruva in "bultarna" med hänsyn till detta, helst med härdlim på gängorna i den delen som skruvas in.
På grund av fästvinkelns böjning i den övre beslagsdelen kan det vara svårt att få på muttrarna med beslaget helt intryckt på plats.
Gör så här: Sätt fast båda beslagsdelarna kring den svarta kulan på wirehöljet, skruva samman halvorna löst i de två skruvhålen på båda sidor om kulan. Träd därefter hela paketet ett litet stycke in på klackens utstickande gängor. Sätt på fjäderbrickor och muttrar. Skjut in beslaget helt mot klacken och spänn muttrarna. Spänn också skruvarna på båda sidor om kulan.
Pröva nu att beslaget sitter absolut still och kolla hur mycket glappet i ratten har minskat!

Styrväxeln

Ofta kan man undgå att behöva ta isär styrväxeln bakom ratten. Men man bör kontrollera hur wiren löper genom styrväxeln och ut igen. Då kan man behöva ta av ratten och lossa styrväxeln, utan att dela på den.. Kolla först om det är avsevärt glapp i rattlagret, såväl axiellt och radiellt.
Har man den vanliga Vetus-ratten av metall med träklädda styrpinnar, lossar man muttern i centrum och drar av ratten, som sitter med kilspår på kona. Sitter ratten hårt fast kan man åter sätta på muttern löst och knacka på den, så att axelns gängor inte skadas.
Nu kan man kolla två ting:
1) att höljet på inkommande wire (se bild!) inte rör sig när man vrider något fram och tillbaka på rattaxeln.
2) sitter höljet fast som det skall, kollar man att glappet i ratten inte är större än vad som visas på sista bilden nedtill till höger. Man får sätta på ratten med sin kil så pass att den inte glappar på kilen.
Wirehöljet sitter fast genom ett särskilt ändbeslag just inne i styrväxeln. Rör sig höljet blir man nödsakad att öppna styrhuset och lägga höljets beslag till rätta, eller eventuellt byta till ett nytt. Sådana beslag kan dock vara besvärliga att få tag på, eftersom styrväxlarnas design har ändrats under åren.
Styrväxeln är hopsatt med många bultar och de är olika långa. Håll rätt på var de skall sitta, så slipper man mycket onödigt extra skruvande vid hopsättningen.


Inte mycket mer att göra...

Förhoppningsvis har man nu fått ner glappet i ratten till låg nivå. Skulle fortfarande för stort glapp vara kvar, är styrväxeln förmodligen så sliten att man måste skaffa en ny. Det kan dock medföra en del tillpassningsjobb och byte av ändbeslag till wirehöljet. I västa fall får även wiredelen bytas. Det beror till slut på möjligheten att hitta reservdelar eller ombyggnadsdelar.


Inne i styrväxeln sitter ett stort hjul. På framsidan, som vetter mot ratten, finns invändiga kuggar. Ett litet kugghjul på rattens axel vrider runt det stora hjulet . Till vänster ses det stora hjulet från andra sidan. Där ser man en räfflad bana. Runt denna bana ligger wiren spänd och skjuts alltså fram- och tillbaka (dvs. in och ut ur styrväxeln) när det stora hjulet vrids runt.

P H Kongstad

 
Akterbeslaget satt löst, vilket omedelbart ger glapp i rattstyrningen.


Beslagets två delar. Undersidan ligger uppåt.


10 mm gängad mässingsstång eller galvad bult med torx-ände.


Klacken på akterspegeln klar för montering av beslaget.


Akterbeslaget klart och på plats.


Rattcentrum med mutter


Ratten avtagen: man ser axel med kona och kil. Just bakom konan skymtar man en fjäderbricka i ett spår. Där bakom ligger en slitbricka av plast. Brickan kan bytas mot en tjockare om man har axiellt glapp i ratten, som man vill ta bort. Man ser också tre bultändar med muttrar som håller fast den bakomliggande styrväxlen.


Fästbultarna från baksidan med en del av styrväxeln.


Hela styrväxeln, typ Morse Mark II. Wiren akterifrån i sitt hölje kommer in i styrväxln i nedre delen och löper ut igen i övre delen, och vi ser där själva wiren frilagd (den ligger vanligen i ett kort rör). Wiren är omspunnen med en grov tråd, och wiren dras runt på utsidan av det större hjulet inne i styrhuset. Wireänden rör sig alltså ut och in ur den övre delen av styrväxeln.


Till slut brukar man få acceptera så här stort glapp.

Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan