Tänker du byta bälgen?

Är det dags nu? frågar många. Här är en sammanställning över artiklar där det sägs en del om bälgbyten på S-drevet. Du kan också ta del av Volvos instruktioner för byte av bälg till S110-drevet.

Hur länge kan man vänta?
Från början rekommenderades 5 år, sedan blev det 7 år. Enligt de flestas erfarenhet är 7 år en onödigt kort tid. Det kommer rapporter från båtvarv som bytt många år äldre bälgar och som konstaterat att efter rengöring ser de lika fina ut som nya.
På Internet kan man läsa diskussioner om detta, bl.a. en båtägare som bytte bälgen efter 18 år och fann den vara i alldeles utmärkt skick.
Vad man måste se upp med är tendenser till sprickbildning. Börjar det uppstå sprickor i gummit är det bara att byta bälgen!

Man kan få bälgen besiktigad
Har man sin båt i Stockholmstrakten kan man få bälgen besiktigad hos Sjö&Landservice, Svinninge Hamn, 184 92 Åkersberga..
Läs artikeln om detta: Bälgtest. (tryck sedan på pil bakåt föt att återvända hit)

Om man nu har bestämt sig för att byta...
Vi har en artikel om renoveringsarbeten, där det står en del om bälgbyte, nämligen:
Renovering av en MD11C

Här återges texten som rör bälgbytet:.
Vi bytte bälgen 1
Förhistorien var att man hade haft problem med kylningen, motorn blev snabbt för varm, och man tvivlade på att förre ägaren verkligen hade bytt bälgen på sin tid. Misstanken visade sig välgrundad, bälgen hade nu hunnit bli cirka 15 år gammal.
Ett par fyrkantrör och två träbalkar blev till stor nytta för att kunna lossa och lyfta motorn inför bälgbytet. Se bild till höger!
"Bälgbytet blev aktuellt p.g. av att vi inte litade på att den var bytt samtidigt med motorrenoveringen 1987, som uppgivits.
Den lyftanordning vi använt vid reparation av oljeläckage komplet­terades med ytterligare en lyftbalk och lastspännare.
Motorn hängdes upp och främre motorkuddarna släpptes från bädden, och skyddsbalken togs bort. Det enda som sedan behövde monteras bort var några elklammer, wiren till backslaget samt avgaskröken.
Därefter skildes drev och motor åt och motorn sköts ca 15 cm in mot ruffen, varvid reglarna kanade på fyrkantsrören. Akta dieselslangen från vattenavskiljaren!
Bultarna till bakre motorfästet och till klämringen monterades bort och drevet lyftes upp genom motorrummet. Oljan hade tappats ur i förväg och propellern tagits bort men turbulensskyddet satt kvar.
Bälg och O-ring byttes och anvisningarna följdes exakt. Den gamla bälgen var datumstämplad 1977, vad hade försäkringsbolaget sagt om något hänt?
Men när drevet delades för att lossa bälgen fann vi orsaken till våra bekymmer med hög motortemperatur: I vattenkanalen hade tre snäckor vuxit sig stora och hindrade vattenflödet!
Återmonteringen i båten gick relativt bra, - lite problem med att få medbringarna i varandra - men det lyckades till slut. Bälgbytet tog för oss totalt c:a 9 tim.
Efter sjösättning och några timmars körning märktes ett mindre oljeläckage mellan drev och motor. Varför?
Enligt Båtnytt nr 10/1989, där en artikel behandlade bälgbyte på 120-drev, har Volvo glömt att i monterings-anvisningarna tala om att mellan motor och drev skall tätning med pasta av instant gasket-typ användas
. Tyvärr hade både tidning och artikel lagts till samlingarna och glömts bort, så vi får väl ha lite oljespill till nästa bälgbyte, eller tills motor och drev säras av annan anledning.
Vid senare kontakt med Volvo Pentas tekniska avdelning framkom att mellan drev och motor ska det finnas en tunn packning, som kan kompletteras ev. ersättas med packningsmassa."

Bengt Olsson, Tessan IIVi bytte bälgen 2
Vår medlem Lars Malmgren bytte bälgen ensam, på 4 timmar inkl kaffepaus! "Det är inte alls svårt" säger Lars, som blev förvånad att det inte var besvärligare. "Gör så här", enligt Lars:

1) Tappa ut oljan
2) Lossa vajrar (växel & gas) - eventuellt klarar man sig utan detta moment.
3) Lossa avgasslang eller hela kröken.
4) Skruva av 3 bultar på bakre motorfästet.
5) Lossa vattenslang till kylpumpen. Tippa upp motorn med handkraft, palla under med 20-25 cm träblock.
6) Skruva av de 6 bultarna underifrån och lirka ut hela paketet (det går lätt att försiktigt med kniv lossa det utvändiga gummiskyddet),
7) Skruva av bultarna på klämringen och drag ut allt inåt.
Det tog inte mer än ca 3-4 timmar med rök- och kaffepaus och var betydligt enklare än än tidigare beskrivningen.

Hälsningar, Lars Malmgren, Happy Days.En medlem har påpekat att det är lämpligt att montera av ljuddämparen i en Parant vid bälgbytet. Då går det lättare att vicka loss drevet. Motorn måste dock fortfarande lossas och flyttas framåt.


Volvos instruktioner
Vår medlem Rino Dehlin har sänt oss följande instruktioner från Volvo avseende segelbåtsdrevet 110S:
"VIKTIGT
Denna sats med föreliggande monteringsanvisning är framtagen för Volvo Pentas serviceverkstäder, båtbyggare, maskintillverkare och övriga auktoriserade verkstäder som har personal med kvalificerad fackutbildning.
Monteringsanvisningen är enbart framtagen för yrkesbruk och är inte avsedd för icke yrkesmässig användning. Volvo Penta påtager sig inget som helst ansvar för eventuella skador, såväl materiella som personskador, som kan bli följden om monteringsanvisningen ej följs eller om arbetet utförs av icke yrkeskunnig personal."

Till monteringsanvisningen hör bifogade teckning (till höger) där de olika momenten visas.

"Monteringsanvisning
1. Dra ur oljemätstickan (1) och avtappningspluggen (2) samt tappa av oljan från drevet. Demontera de sex skruvarna (3) som håller ihop övre och undre växelhus samt dela på drevet. Ta vara på splineshylsan (4).
2. Ta bort O-ringen (5) och gummitätningen (6) samt rengör växelhusens delningsplan. Sätt därefter splineshylsan (4) på vertikalaxeln och placera en ny O-ring (5) på undre växelhuset samt lägg på den nya gummitätningen (6). OBS! Gummitätningen är märkt "UP". Denna sida skall monteras mot övre växelhuset och så att märkningen lätt kan avläsas.
3. Sätt på övre växelhuset och dra fast de sex skruvarna (3). Åtdragningsmoment 40 Nm (4 kpm).
4. Fyll på olja. Beträffande oljemängd och oljekvalitet, se instruktionsboken. Montera därefter oljemätstickan.
5. Vid montering av gummitätningen i båten är det viktigt att yttre vulsten (7) har gott stöd mot motorbädden och att klämringens spår passar väl över vulsten. Dra därefter fast klämringen med de sex skruvarna. Åtdragningsmoment 20 Nm (2 kpm).
VARNING! Tätningsmedel av något slag får INTE användas på gummitätningen.
VIKTIGT! Kontrollera efter sjösättningen att inget läckage finns."

 
Bild 1: Parant 102 "Largo" får här bälgen besiktigad hösten 2005.
Resultat: fortfarande felfri efter 11 år.
Skriftligt besiktningsbevis erhålles.
Foto:Anders JonssonBild 2: Ett par fyrkantrör i rännorna och två träreglar tvärs över räcker att lyfta motorn i. Reglarna är även ett bra stöd om man ligger över motorbrunnen när man demonterar och monterar motorfäste och klämring.Bild 3: Illustrationer i Volvo-Pentas anvisningar för bälgbyte avseende S110-drev.Till vänster: Undre växelhuset med splineshylsan (nr 4 på teckningen ovan) stående till vänster på tätningsytan. Klämringen syns i bakgrunden.
I mitten: S-drevets medbringare som skall passas in i motsvarande del på motorn.

Till höger: Undre växelhuset sett från ovan, likaledes med splineshylsan stående på tätningsytan. Klämringen skymtar i bakgrunden.
Foto: Rino Dehlin
Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan